Płatne staże

 
 
Projekt „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości” umożliwia studentom studiów stacjonarnych Uniwersytetu Szczecińskiego odbycie płatnych staży zawodowych.
 
 
 W tej edycji zwiększyliśmy liczbę płatnych staży do 130 miejsc.
 
 
 
PODSTAWOWE INFORMACJE O STAŻACH:
 
Czas trwania :
Staż trwa 3 następujące po sobie miesiące w wymiarze 115 godzin miesięcznie, realizowanych zgodnie z harmonogramem pracy. Stażysta musi przepracować co najmniej 21 godzin podczas każdego tygodnia stażu (liczonego jako 5 dni roboczych).

Zakres obowiązków:
Zakres obowiązków stażysty musi być zgodny z programem studiów realizowanych na Uczelni.

Wynagrodzenie:
Osoby odbywające staż otrzymują stypendium stażowe - co miesiąc 1 500 zł przez cały okres trwania stażu.
 

 
REKRUTACJA STAŻYSTÓW ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH ETAPACH:
 
ETAP 1. Składanie dokumentów aplikacyjnych >>
ETAP 2. Ocena formalna dokumentów >>
ETAP 3. Doradztwo zawodowe >>
ETAP 4. Rozmowa kwalifikacyjna >>
 
 

 

TERMIN I MIEJSCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

 

Dokumenty aplikacyjne można składać w dniach 23.02 - 13.03.2015 r.

w godzinach 7:15-15:15 w Akademickim Biurze Karier US, ul. Cukrowa 12, budynek Service Inter Lab, pok. 235.

 


 

KANDYDAT/KA UBIEGAJĄCY/A SIĘ O STAŻ MUSI BYĆ:
 

a) studentem/ką studiów stacjonarnych, który/a w dniu składania dokumentów jest studentem/ką 3 roku studiów I stopnia, studentem/ką co najmniej 3 roku jednolitych studiów magisterskich lub jest studentem studiów II stopnia,

b) absolwentem/ką studiów stacjonarnych kierunków objętych wsparciem, przy czym rozpoczęcie stażu nie może nastąpić później niż 6 miesięcy od daty złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym,

c) osobą nieaktywną zawodowo zgodnie z definicją § 2. pkt. 17 regulaminu,

d) osobą nieposiadającą doświadczenia zawodowego zgodnie z definicją § 2. pkt. 18 regulaminu.

 


 

Dokumenty aplikacyjne Kandydata 2015 r.: 

1) Regulamin stażu >>

2) Formularz zgłoszeniowy Kandydata/ki na staż >>

3) Formularz PEFS >>

4Oświadczenie o uczestnictwie w innych projektach >>

5) Zaświadczenie z Uczelni o posiadaniu statusu studenta Uniwersytetu Szczecińskiego 

6) Kserokopie dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach, kursach, stażach, praktykach, kołach naukowych US i inne 

7) Zaświadczenie z Uczelni o średniej ocen w poprzednim roku studiów z wybranego kierunku studiów stacjonarnych

8) CV (najlepiej ze zdjęciem).

 

Dokumenty aplikacyjne Pracodawcy 2015 r.:
1) Formularz zgłoszeniowy Pracodawcy >>

2) Program stażu >>
3) Kserokopia, wydruk, skan aktualnego wypisu z EDG, KRS lub innego dokumentu rejestrowego.

4) Umowa stażowa >>

5) Regulamin >>
6) Oświadczenie o przyjęciu na staż >>

 

 


 

Masz pytania?

 

Akademickie Biuro Karier US

ul. Cukrowa 12, pok. 235

tel.: 091 444 36 85, 091 444 37 03, 091 444 37 06

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.