ETAP 4

 

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Biorąc pod uwagę zgromadzoną liczbę punktów z II etapu, tworzy się listę osób z największą liczbą punktów oraz listę osób rezerwowych, które zostaną zakwalifikowane do IV etapu rekrutacji.

 


 

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają:

1. Umiejętności interpersonalne i inne umiejętności osobowe Kandydata/ki, tj. umiejętność radzenia sobie ze stresem, styl i sposób wypowiedzi, motywacja do odbycia stażu,

2. Kompetencje, motywacje i cele zawodowe Kandydata/ki oraz inne cechy, które Komisja Kwalifikacyjna uzna za istotne,

3. CV.

 

Podczas oceny Kandydat/ka może zdobyć maks. 30 punktów przyznawanych przez Komisję Kwalifikacyjną.

 

Sumując punkty z etapu II i IV Kandydata/ki, tworzy się listę Kandydatów/ek uszeregowanych malejąco według ilości punktów. Koordynator ds. staży i praktyk, w porozumieniu z Koordynatorem projektu, podaje informację dot. liczby osób zakwalifikowanych do odbycia staży w danej edycji.