ETAP 1

 

Składanie dokumentów aplikacyjnych

 

Wypełnij dokumenty aplikacyjne kandydata i dostarcz je osobiście lub wyślij pocztą do Akademickiego Biura Karier US.

 


 

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 

1. Formularz zgłoszeniowy Kandydata/ki na staż,

2. Zaświadczenie z Uczelni o posiadaniu statusu studenta Uniwersytetu Szczecińskiego (w przypadku studiowania więcej niż na jednym kierunku stacjonarnym, zaświadczenia ze wszystkich Wydziałów Uczelni o podjętych kierunkach studiów stacjonarnych),

3. Zaświadczenie z Uczelni o średniej ocen z poprzedniego roku studiów z wybranego kierunku studiów stacjonarnych,

4. Oświadczenie Pracodawcy o przyjęciu na staż – wymagane w przypadku wskazania przez Kandydata/kę Pracodawcy gotowego przyjąć na staż,

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach, kursach, stażach, praktykach, kołach naukowych US i innych (poza projektem),

6. Deklaracja PEFS,

7. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w stażu finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach innych projektów realizowanych na Uczelni w Priorytecie IV PO KL, w ramach działania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni,

8. CV.

 

 

UWAGA!

1. W przypadku wysłania dokumentów listownie o wpływie decyduje data odbioru dokumentów przez Opiekuna staży.

2. Dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie, następnie wydrukowane i podpisane we wskazanych miejsca

3. Raz złożone dokumenty nie podlegają uzupełnieniu.

 


 

TERMIN I MIEJSCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

 

Dokumenty aplikacyjne można składać w dniach 23.02 - 13.03.2015 r.

w godzinach 7:15-15:15 w Akademickim Biurze Karier US, ul. Cukrowa 12, budynek Service Inter Lab, pok. 235.

 

<Mapka>

Dojazd: autobusami linii 61, 61 bis, 81, 60, 83 do przystanku Płocka