Zawód: BIOFIZYK

Biofizyk zajmuje się dziedzinami wiedzy będącymi na pograniczu klasycznych zainteresowań biologii, chemii i fizyki. W swojej pracy stara się zrozumieć i opisać za pomocą metod i pojęć fizyki, procesy i zjawiska biologiczne. Biofizyk dąży więc do poznania ścisłej wiedzy o procesach biologicznych i ich opisu zgodnego z wymaganiami fizyki i chemii.

 

Obiektem badań biofizyka są cząsteczki, mikroorganizmy, czyli wirusy, bakterie i niższe grzyby oraz tkanki i ich systemy, szczególnie te, które są związane z tworzeniem, przekazywaniem, magazynowaniem i przetwarzaniem sygnałów w organizmie (receptory i układ nerwowy).

 


 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE


Najważniejszą cechą osobowości niezbędną w zawodzie biofizyka jest ciekawość. Inne, równie ważne to: dokładność, cierpliwość, wytrwałość oraz samodzielność. Biofizyk musi posiadać zdolność myślenia twórczego, rozumowania logicznego a także koncentracji uwagi, Bardzo przydatne są również dobra pamięć oraz uzdolnienia techniczne i rachunkowe. [1]

 


 

 

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE


Minimalny poziom wykształcenia wymagany przy ubieganiu się o pracę to wyższe studia w zakresie fizyki, chemii, biologii lub medycyny. Fizykę lub Biologię można studiować na Uniwersytecie Szczecińskim.

 


 


<powrót>

źródło:
[1] Biofizyk, www.perspektywy.pl, 12.05.2014 r.