Zawód: FIZYK

Fizyka to kierunek studiów, który stwarza bardzo dużo możliwości. Absolwenci fizyki posiadają nie tylko pewien zasób wiedzy, ale również określony sposób myślenia, który można wykorzystać w wielu dziedzinach działalności ludzkiej. Oprócz możliwości nauczania tego przedmiotu w szkole lub podjęcia kariery akademickiej, absolwenci fizyki znajdują zatrudnienie w ośrodkach badawczych, laboratoriach eksperymentalnych, szpitalach oraz firmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych. [1]

 


 

ZADANIA I CZYNNOŚCI


Fizycy prowadzą badania oraz ulepszają lub opracowują koncepcje, teorie i metody operacyjne dotyczące materii, przestrzeni kosmicznej, czasu, energii, sił i pól fizycznych, a także wzajemnych powiązań między zjawiskami fizycznymi. Stosują oni wiedzę naukową z dziedziny fizyki i astronomii w obszarze przemysłowym, medycznym, wojskowym i innych obszarach.[2]

 


 

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE


Do wykonywania zawodu fizyka niezbędne jest posiadanie uzdolnień do nauk ścisłych – matematyki i fizyki. Fizyk musi lubić dużo czytać, mieć dobrą pamięć, dużą zdolność koncentracji uwagi, wykazywać się rozumowaniem logicznym, ale też i dużą wyobraźnią ponieważ jego praca jest pracą twórczą. Powinien być dociekliwy, sumienny, wytrwały, dobrze zorganizowany i mieć dużą motywację do pracy. Jego praca wymaga dokładności, staranności, a także zdolności manualnych. Powinien też wykazywać się niezależnością myślenia i umieć bronić własnego zdania – żeby odkryć coś nowego w nauce, czasami trzeba przeciwstawić się dotychczas istniejącym poglądom. 

Do podjęcia pracy w tym zawodzie konieczne jest wykształcenie wyższe. [3] Studia

w tym kierunku oferuje Wydział Matematyczno – Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

 


 

ZAROBKI


Według danych GUS z 2010 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w zawodach grupy matematycy, statystycy i pokrewni wynosi 3657,60 zł. [4]

 



<powrót>

źródła:

[1] Zawód: Fizyk, www.perspektywy.pl, 21.02.2013 r.

[2] Przewodnik po zawodach, wydanie II; www.psz.praca.gov.pl, 21.02.2013 r.

[3] Przewodnik po zawodach, wydanie II; www.psz.praca.gov.pl, 21.02.2013 r.

[4] Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 r., GUS