Zawód: STATYSTYK

Statystyk, to osoba której zadaniem jest analizowanie i opracowanie wstępnych danych za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. [1]

Do głównych zadań statystyka zaliczamy:

  1. Opracowanie instrukcji wypełniania sprawozdań, rozesłanie formularzy sprawozdań do jednostek objętych badaniem, dodatkowe informacje i konsultacje dla badanych jednostek w wypadku trudności w wypełnieniu sprawozdań, kontrola napływu wypełnionych sprawozdań w terminie.
  2. Określenie, jak długo i w jakiej formie dane statystyczne powinny być przechowywane.
  3. Opracowywanie danych statystycznych oraz kontrola poprawności formalnej, przygotowanie algorytmu obliczeń (co, na podstawie czego i jak ma być liczone), przekazanie danych i algorytmu obliczeń do ośrodka obliczeniowego, współpraca z ośrodkiem obliczeniowym, praca na mikrokomputerze (w przypadku nietypowych analiz, modelowania itp.).

 


 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE


Statystyk, analizując zbiory liczb, poszukuje prawidłowości pośród zjawisk opisywanych przez te liczby. Statystyk musi posiadać zdolności rozumowania logicznego, myślenia twórczego oraz umiejętności koncentracji uwagi. Ważna jest też spostrzegawczość, dobra pamięć oraz dokładność.

 


 

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE


Podjęcie pracy w zawodzie statystyka wymaga wyższego wykształcenia. Preferowane jest wykształcenie ekonomiczne, matematyczne, informatyczne oraz socjologiczne.
Mile widziana jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego (najlepiej angielskiego) oraz umiejętność obsługi komputera. [2]

 


 

ZAROBKI


Według danych GUS z 2010 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w zawodach grupy matematycy, statystycy i pokrewni wynosi 3657,60 zł. [3]

 


 

<powrót>


źródła:

[1] Analityk danych, www.ibspan.waw.pl, 21.02.2013 r.

[2] Przewodnik po zawodach, wydanie II; www.psz.praca.gov.pl

[3] Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 r., GUS, Warszawa 2012 r.