Zawód: SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

Specjalista ds. ochrony środowiska prowadzi działania organizacyjne, prawne, instytucjonalne i finansowe mające na celu ochronę środowiska: ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi i wód podziemnych, ochronę bioróżnorodności i krajobrazu, ochronę przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem. Zajmuje się prezentowaniem zasad polityki ekologicznej państwa oraz dokonań w dziedzinie ochrony środowiska, podejmowaniem działań mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, a także zapewnieniem dostępu do informacji o środowisku. [1]

Do głównych zadań specjalisty ochrony środowiska należy prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjne oraz kontrolowanie przestrzegania tych przepisów. Następnym ważnym obszarem działalności specjalisty ochrony środowiska jest badanie i ocena stanu środowiska przyrodniczego oraz prognozowanie zmian w środowisku, wynikających z gospodarczej działalności człowieka. Ponadto specjalista może uczestniczyć w realizowaniu polityki proekologicznej przedsiębiorstwa oraz podejmować lub inicjować działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego.

 


 

ZAROBKI

Średnia pensja brutto specjalisty ds. ochrony środowiska według danych ze strony www.egospodarka.pl wynosi 4391  zł. (Dane z badania jesień 2012)

 

 


 

<powrót>

źródła:

[1]Rynek pracy w sferze ochrony środowiska w Polsce,http://www.mg.gov.pl, 21.02.2013 r.
[2] Baza zawodów, specjalista ochrony środowiska, www.zielonalinia.gov.pl,21.02.2013 r.
[3] Specjalista ds. ochrony środowiska - zarobki brutto, www.firma.egospodarka.pl, 21.02.2013 r.