Zawód: BIOLOG


Biolog zajmuje się badaniem żywych organizmów i środowiska ich występowania. Przedmiotem jego zainteresowania mogą być rośliny (botanik), zwierzęta( zoolog), mikroorganizmy (mikrobiolog) lub też chemiczny skład i właściwości samej materii ożywionej (biochemik). [1] 

 


 

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE

 

Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie jest ukończenie wyższych studiów biologicznych magisterskich ( stanowiska naukowe) lub studiów zawodowych (niektóre stanowiska specjalistów). Studia biologiczne I i II stopnia prowadzone są na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

Absolwent studiów I stopnia kierunku biologia na Wydziale Biologii może znaleźć zatrudnienie w monitoringu przyrodniczym oraz na stanowisku technicznym w laboratoriach biologicznych i badawczych instytutów naukowych i uczelni wyższych.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do pracy zawodowej na płaszczyźnie merytorycznej, etycznej oraz organizacyjnej. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w placówkach naukowych, uniwersytetach, laboratoriach diagnostycznych i środowiskowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, w tym również w instytucjach regionalnych związanych z gospodarką morską. [2] 

ZAROBKI

 

Według danych GUS z 2010 r. przeciętne wynagrodzenie brutto specjalistów nauk biologicznych i pokrewnych wynosiło 4 076,81 zł. [3]

 <powrót>

źródła:
[1] Przewodnik po zawodach, wydanie II, www.psz.praca.gov.pl, 21.02.2013 r.

[2] Informator dla kandydatów na I rok studiów 2013-2014

[3] Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 r., GUS