Zawód: DORADCA INWESTYCYJNY

Jest to zawód nowy, związany z gospodarką rynkową, giełdą oraz obrotem papierów wartościowych. Celem głównym pracy doradcy inwestycyjnego jest pomnażanie kapitału (pieniędzy). Może on udzielać porad finansowych, ale wyłącznie w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, a także zarządzać cudzym pakietem papierów wartościowych w instytucjach, które prowadzą taką działalność (biura maklerskie, fundusze powiernicze, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne). [1]

Doradca inwestycyjny jest uprawniony do:
1. Zarządzania cudzym portfelem instrumentów finansowych
2. Doradzania w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe
3. Zarządzania funduszami inwestycyjnymi
4. Zarządzania otwartym funduszem emerytalnym
5. Zarządzania ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

 


 

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE

Do podjęcia pracy w zawodzie niezbędne jest uzyskanie licencji doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, którą można uzyskać wyłącznie po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną dla doradców inwestycyjnych powoływaną przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
Egzamin na doradcę inwestycyjnego ma charakter sprawdzianu teoretycznego przygotowania kandydatów, z takich dziedzin jak:
1. prawo cywilne
2. prawo gospodarcze
3. prawo podatkowe i dewizowe
4. prawo papierów wartościowych, instrumenty finansowe oraz obrót takimi instrumentami
5. działalność maklerska oraz działalność powiernicza
6. system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi
7. rynek finansowy
8. tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych
9. komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw
10. zasady rachunkowości
11. rynek towarów giełdowych
12. matematyka finansowa
13. analiza finansowa
14. strategie inwestycyjne
15. etyka zawodowa
16. ekonomia
17. statystyka
18. finanse publiczne
19. finanse przedsiębiorstw
20. zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych.
 
Egzamin na doradcę inwestycyjnego składa się z 3 etapów, zamkniętego testu wyboru, egzaminu pisemnego.[2]  Na egzamin najczęściej zgłaszają się absolwenci uczelni wyższych o specjalnościach matematycznych, technicznych, ekonomicznych oraz absolwenci średnich szkół ekonomicznych z kilkuletnim stażem pracy.

 


<powrót>

źródło:

[1] Przewodnik po zawodach, wydanie II; www.psz.praca.gov.pl

[2] Egzamin – doradca, www.zmid.org.pl, 21.02.2013 r.